Eerstvolgende evenementen
12 t/m 24 oktober: GP Doetinchem 3bgroot van 12 tem 24 oktober 2020
17 t/m 18 oktober: NVW libre klein overgangsklasse
13 t/m 15 november: Masters 2020 ARTISTIEK
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

27-05-2020

Actueel Protocol Biljarten in coronatijdProtocol verantwoord Biljarten
Het bestuur van de KNBB heeft dit protocol verantwoord Biljarten vastgesteld.
Dit kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet heeft besloten dat er weer biljart, snooker en/of pool gespeeld mag worden.
Dit protocol wordt aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen en/of verruiming komt vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is.
Het protocol Verantwoord Biljarten is niet getoetst/vastgesteld door RIVIM/Overheid. Naast dit protocol is het van belang om andere protocollen te raadplegen zoals het Protocol Horeca van KHN en het Protocol Sport van NOC*NSF.
In welke accommodatie en in welke vorm er gespeeld mag worden ligt aan de besluitvorming van de overheid. Hierin spelen de veiligheidsregio’s en gemeenten een belangrijke rol.
KNBB adviseert accommodaties om voor vragen over opening contact op te nemen met de gemeente en als de accommodatie lid is van KHN om ook contact op te nemen met KHN.
Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de overkoepelende organisatie van alle keusporten in Nederland. De KNBB is aangesloten bij NOC*NSF.
De volgende keusporten zijn ondergebracht bij de KNBB en worden in het protocol aangeduid als biljarten(ook al worden soorten zoals 5-pins, golf, blackball niet specifiek benoemd, is ditprotocol ook prima daarop toe te passen):
•Carambole op zowel de kleine als de grote (match)tafel;
•Driebanden op de matchtafel;
•Biljart Artistiek;
•Pool;
•Snooker
De KNBB heeft al in een vroeg stadium (nog voordat de horeca door het kabinet gesloten werd) besloten de competities stil te leggen. Hiermee dragen wij bij aan de bescherming van de meest kwetsbare groepen en waken voor de gezondheid en de veiligheid in de samenleving.
Tegelijkertijd zien wij ook het belang in van sport en bewegen en voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid.
Daarnaast wordt de roep van onze leden en accommodaties steeds luider om gecontroleerd en onder strikte voorwaarden hun sportieve leven te hervatten.
Om bovenstaande redenen en op aanwijzing van VWS en NOC*NSF is dit protocol tot stand gekomen.
Voor alle disciplines geldt dat er tijdens biljarten geen sprake is van fysiek contact tussen de sporters en/of hun begeleiders.
Sporters en doelgroepen zijn onder te verdelen op basis van het risicoprofiel.
•Deelnemers aan het wedstrijdaanbod zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico;
•Functionarissen zoals arbiters, trainers, wedstrijd-en teamleiders hebben een iets hoger risico door meerdere contactmomenten, maar vallen nog steeds onder een laag risicoprofiel;
•Wedstrijdspelers in de leeftijdscategorie 70+ zijn meer kwetsbaar (hoger risico);
•Bovenstaand geldt ook voor wedstrijdspelers in alle leeftijdscategorieën met gezondheidsklachten;
Daarnaast zijn er nog personen die indirect aan de KNBB/biljartsport zijn gerelateerd. Te denken valt hierbij aan medewerkers/beheerders/vrijwilligers van accommodaties.
Zij dragen een hoger risico door meerdere contactmomenten. Alle overige personen dragen een laag risico.
Wij volgen het beleid van VWS, EZ en NOC*NSF.Voor alle hierboven genoemde personen geldt dat zij zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen.
Preambule1
Bij KNBB-sportactiviteiten is er geen sprake van fysiek contact tussen sporters onderling en met hun begeleiders, trainers of functionarissen zoals arbiters;
2.Betreffende het z.g. 1,5 meter criterium bestaat er sinds 2009 een accommodatierichtlijn vastgelegd door NOC*NSF, VWS en KNBB in het Handboek sportaccommodaties.In deze richtlijn is de afstand van de speler, die niet aan de beurt is, tot de tafel alsmede de afstand tussen twee tafels vastgelegd. Deze afstand bedraagt minimaal 1,5 meter maar bij voorkeur meer ruimte tussen de tafels.
De KNBB volgt deze richtlijnen.
3.Onze voorwaarden en maatregelen moeten helder en hanteerbaar zijn voor alle sporters en alle personen die direct betrokken zijn bij de beoefening van de biljartsport;
4.Daar waar sprake is van specifieke vergunningen moeten de voorschriften van de overheidsorganisaties zoals RIVM, overheid, gemeente en provincie worden opgevolgd;
5.Voor specifieke maatregelen verwijzen wij naar branche specifieke voorschriften voor horeca en andere lokaliteiten zoals biljartcentra in eigendom, gehuurde sportaccommodaties en commerciële accommodaties.
Voorschriften
Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB worden gespeelden zijn tevens een advies voor ook de recreatieve beoefening.
De biljartsport vindt plaats in vele verschillende type accommodaties (not for profit) en ook horecagelegenheden. Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties.
Risico’s
Deelnemers aan het wedstrijd aanboden aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn.
Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. We gaan ervan uit dat alleen gezonde personen sporten –en dat proberen we te bewerkstellingen met de eisen dat ze geen klachten van covid-19 mogen hebben, en ook geen huisgenoten met koorts en/of benauwdheid –en dat als zij goede handhygiëne toepassen de kans wel heel erg klein is dat iemand covid-19 heeft en besmettelijk is en dus dat er vrijwel geen kans op transmissie is.
Om dit hele kleine risico af te dekken is een flesje handgel dat tussen de beurten door gebruikt kan worden niet noodzakelijk.
Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:
•Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
•De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg kan worden bepaald dat beide spelers de keuze trekstoot/Leg om de beurt uitvoeren, waarbij per toss bepaald kan worden wie als eerste de keuze trekstoot/leg speelt.
Een aangepaste keuze-trekstoot of leg waarbij de spelers tegenover elkaar staan wordt afgeraden omdat hiermee een groter deel van de vrije loopruimte in beslag wordt genomen, met een negatieve invloed op het naleven van de 1,5 meter regel.
•Ballen, banden, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;
•Lakens dienen vooraf en na afloop van een partij of training te worden gereinigd. Advies vanuit fabrikanten en vakhandel is te voorkomen dat het laken nat wordt. wij kunnen alleen suggesties geven, geen waarborg.We raden een heel licht vochtige doek met minimum 65% alcohol (saldo is water) maar zeker niet meer dan 85-90% alcohol. Geen gel.Indien deze doekheel licht vochtig is, dan de kans op schade aan het laken minimaal.
•Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal(keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
•Als er toch een keu en krijt van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden;
•Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren.
•De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;
•Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
•Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun eigen smartphone;
•De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.
Aanvullende voorwaarden
Voor (gemeentelijke) sportaccommodaties waar een biljartvereniging deelhuurder is zoals sporthallen, multifunctionele sportaccommodaties en sportkantines.
•Bij een training mogen maximaal 4 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5 meter criterium;
•Recreatief spelen met maximaal 2 spelers per tafel;
•Toiletten dienen na ieder gebruik te worden gedesinfecteerd;
•Eventueel aanwezige luchtbehandeling zoals airco dient bij voorkeur naar buiten te blazen of uitgezet worden;Wel is het aan te bevelen dat er voldoende frisse lucht van buiten naar binnenkomt en dat aan einde van de dag aanvullend gelucht wordt.
•Aanbevolen wordt dat biljartaccommodaties aparte dagdelen voor 70+ers reserveren.
Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden(voor iedereen)
•Was voor en na het spelen je handen;
•Schud geen handen;
•Na toiletbezoek verplichten handen wassen;
•Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
•Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;
•Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Tenslotte
•Dit protocol kan ook gebruikt worden door spelers en biljartverenigingen die geen lid zijn van de KNBB. Wij zullen dit protocol dan ook plaatsen op onze website.
•Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere biljarters.
•Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen,kan dit protocol worden aangepast.
•Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de KNBB ook haar reglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan.
•Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. De KNBB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het (niet)naleven van dit protocol.
Let wel: er mag pas gebiljart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan
Nieuwegein 21 april 2020.Eerste versie
Nieuwegein 6mei 2020, Tweede versie
Nieuwegein 20 mei 2020, Derde versie
Nieuwegein26 mei, 2020, Vierder versie

Door Leo Vermeiren op 27-05-2020 om 13:15


© Copyright 2000-2020 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Chris Jansen, Engelbert Horst, Frans Gerritsen, Frits Klomp, Han Bruggink, Hans Pennekamp, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen